Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto Prohlášení o zpracování osobních údajů je poskytnout, dle obecného Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o svých klientech realitní podnikatel Aleš Hanzlíček, IČ: 48062197, se sídlem Bechlínská 705/2, Letňany, 190 00 Praha 9 (dále jen „realitní kancelář“ nebo „provozovatel“), jako správce osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Realitní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“) a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Vaše Osobní údaje Realitní kancelář zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
  • plnění smlouvy
 • Osobní údaje budou Realitní kanceláří, podle potřeby, poskytnuty těmto třetím osobám:
  • externí účetní
  • spolupracujícím realitním makléřům Realitní kanceláře;
  • externí advokátní kanceláři;
  • osobám poskytujícím Realitní kanceláři serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 • Osobní údaje budou Realitní kanceláří zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Realitní kanceláře, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
 • V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Realitní kanceláře, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Realitní kanceláře, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Realitní kancelář požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Realitní kancelář o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Realitní kancelář musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Realitní kancelář již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, Realitní kancelář může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Realitní kanceláři se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Realitní kancelář tyto údaje předala jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Realitní kanceláře či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Realitní kancelář Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Realitní kanceláře buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@aleshanzlicek.cz.
 • Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 • Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 • Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Realitní kancelář užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 


 

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, o že naše www stránky nevyužívají pro svoji činnost tzv. cookies v následujícím rozsahu:

Prohlášení o Cookies na stránkách provozovatele

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory umístěné ve vašem prohlížeči v zařízení, na kterém si web prohlížíte. Jejich úkolem je pomoci lepšímu fungování webu. Stránky si pamatují vaše prohlížení a pamatují si vaše preference. Díky tomu je pro vás užívání stránek jednodušší a šetří vám čas. Cookies představují tzv. síťové identifikátory a je s nimi nakládáno jako s osobními údaji.

Kde jsou cookies používána?

Weby, které provozuje výše uvedený provozovatel, jsou veřejně přístupné na následujících internetových doménách:

Jaká cookies jsou používána?

 1. Technická cookies: Tato cookies jsou využívána pro běžné fungování těchto webových stránek. Naše webové stránky nevyužívají žádná technická cookies.
 2. Analytická cookies: Analytická cookies schraňují anonymní data o uživatelském chování uvnitř webu. Pomáhají nám vylepšovat jak obsah, tak funčknost webu. Dávají nám například informaci o tom, ze kterých podstran webu návštěvníci nejvíce odcházejí, z jakých zařízení a v jakých jazykových nastaveních si webové stránky prohlížejí a mnoho dalších statických a zcela anonymních údajů, které nám prozradí, kde je web potřeba vylepšit. Jako analytický nástroj bývá využíván např. Google Analytics. O tom, jaká cookies konkrétně takový nástroj uchovává, se více dozvíte na webu Google Analytics Cookie Usage. Naše webové stránky nevyužívají žádná analytická cookies.
 3. Marketingová cookies: Marketingová cookies neumí rozesílat marketingová sdělení návštěvníkům webů, pouze podle uživatelských preferencí zobrazují reklamy. Více se o využívání marketingových cookies dozvíte na Google Privacy and Terms nebo Informace o nastavení souborů Cookies na Facebooku. Naše webové stránky nevyužívají žádná marketingová cookies

Všechna výše uvedená cookies nejsou používána k jinému účelu, než je uvedeno ve výše uvedeném přehledu.

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

Souhlas s nepoužíváním cookies

Tím, že naše webové stránky používáte, berete na vědomí a akceptujete skutečnost, že na našich stránkách nepoužíváme soubory cookies.

V případě nesouhlasu s těmito skutečnostmi může příslušný uživatel www stránek podat stížnost určenému subjektu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz

Správa souborů cookies

Správu souborů cookies umožňuje každý prohlížeč, je tedy možné si užívání cookies nastavit podle vlastních preferencí. Můžete cookies blokovat nebo smazat, ale může se stát, že některé části webů nebudou fungovat správně. Každý prohlížeč má ve svém nastavení návod, jak zakázat či vymazat cookies.

 

Za provozovatele podepsán v.r.

Aleš Hanzlíček

 


 

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz